Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

CRAFT
Berencamperweg 10
3861 MC Nijkerk
033-2473489
info@craftbrouwers.nl

CRAFT verkrijgt persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

CRAFT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Werkgever
 • Bankgegevens
Doeleinden

CRAFT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het invulling geven aan het fungeren als vereniging volgens de bepalingen in de statuten van CRAFT in het algemeen;
 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (lidmaatschaps)overeenkomsten, danwel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat CRAFT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van CRAFT, persoonsgegevens aan CRAFT verstrekt geeft u daarmee toestemming dat CRAFT deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de vereniging

CRAFT kan op verzoek individuele leden relevante persoonsgegevens van CRAFT-leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van CRAFT.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan CRAFT persoonsgegevens uitwisselen met derden. CRAFT kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met CRAFT en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CRAFT aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

CRAFT zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat CRAFT zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft CRAFT passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U hebt het recht om CRAFT een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u CRAFT verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u sturen naar:

CRAFT
Berencamperweg 10
3861 MC Nijkerk
033-2473489
info@craftbrouwers.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CRAFT, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2023.

CRAFT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.