CRAFT nieuws in Brouw! #23

Bierbrouwend Nederland gaat een nieuwe fase in. Een fase die zich kenmerkt door verdergaande professionalisering. Brouwerijen zijn steeds bewuster bezig met de benadering van de markt, de keuzes die ze maken in de aankoop van grondstoffen en in het brouwproces, en in de bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord.

CRAFT ondersteunt de brouwerijen in deze transitie. Bijvoorbeeld door middel van het op de Dutch CRAFT Beer Conference aangekondigde initiatief ‘The Money Game’, waarvan de start in juli verwacht wordt. Het project is bedoeld om onze leden meer inzicht te geven in de financiële performance van hun bedrijf. Data die vaak alleen is weggelegd voor bedrijven met grote budgetten, komt nu beschikbaar voor alle brouwerijen van Nederland. Dit project is daarom een stap op weg naar verdere professionalisering van de gehele Nederlandse biersector.

Een nieuw initiatief is de ontwikkeling van een pakket aan kant-en-klare arbeidsvoorwaarden voor onze leden. Wanneer je onderneming groeit en er komt personeel bij kijken, dan kan het lastig zijn om het werkgeverschap goed in te vullen. CRAFT helpt daarbij, door op basis van ‘best practices’ vanuit onze leden onder begeleiding van een professionele jurist tot een pakket te komen waar ondernemers op kunnen vertrouwen.

Op het gebied van wet- en regelgeving, zowel op nationaal als in Europees verband, blijven de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), Single Use Plastic (SUP) wetgeving, Horizontale Accijnsrichtlijn (EMCS) – het voert op deze plaats te ver om hier nader op in te gaan. CRAFT blijft haar leden tijdig en herhaald informeren zodat iedereen aangehaakt blijft bij de regels die voor een brouwerij van belang zijn. Dit geldt ook voor ontwikkelingen op het thema duurzaamheid: CRAFT is betrokken bij initiatieven rond hervulbare flessen en fusten voor craft brouwerijen. Hierover in een volgende update meer. En over wetgeving gesproken: CRAFT blijft het accijnsdossier onder de aandacht brengen. Zo was voorzitter Jos Oostendorp in juni te gast bij BNR’s “De top van Nederland”, waarin hij onder andere sprak over het door staatssecretaris Van Rij negeren van een motie over deze wetgeving.

De bewegingen die zich voordoen in de anti-alcohollobby worden door CRAFT nauwgezet gevolgd. Een genuanceerd beeld blijft te allen tijde noodzakelijk om een zinvolle discussie te kunnen voeren. We hebben nauwe contacten met organisaties als STIVA en zijn daarmee in dialoog. Overigens staat CRAFT zonder enig voorbehoud een verstandige alcoholconsumptie voor. De bieren van onze leden passen in een patroon van verantwoord alcoholgebruik. Het devies is immers ‘niet gieten maar genieten’, wat mogelijk wordt gemaakt door de enorme gevarieerdheid in bier die de onafhankelijke brouwerijen van Nederland op de markt brengen.

We zien net als iedereen de recente berichten over bierbrouwerijen die er mee stoppen. De achterliggende redenen zijn zeer divers. Het is dan ook niet opportuun om te spreken van algemene trend, al zijn de ontwikkelingen die CRAFT de laatste tijd aan de orde heeft gesteld natuurlijk een belangrijke factor – denk bijvoorbeeld aan de extreme kostenstijgingen op allerlei vlakken. Ondanks de inzet van CRAFT voor de belangen van onze leden en de Nederlandse brouwerijenbranche in het algemeen, is de marktwerking een oncontroleerbare kracht. Maar of het aantal brouwerijen in Nederland nu rond de 500 of 1500 zal stabiliseren, of welk getal het dan ook wordt, waar het om gaat is dat de variatie in bier niet meer verdwijnt en een structurele plek in de markt verkrijgt én weet te vergroten, zodat huidige en volgende generaties kunnen blijven genieten van de rijkdom aan onafhankelijk gebrouwen Nederlands bier.

Tot slot willen we graag vermelden dat Dyann van Alderen na negen jaar onafgebroken een bestuursfunctie te hebben vervuld onlangs haar taak als secretaris heeft neergelegd. Op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei jl. werd zij met volledige instemming tot erelid van CRAFT benoemd. We danken Dyann intens voor haar enorme inzet, en wensen haar opvolger Yu Mey Kwee alle succes toe.